Služby

·       stavebně právní poradenská činnost

·    stavebně technická poradenská činnost

·    zastupování stavebníka nebo jiného účastníka řízení před stavebním úřadem a jinými orgány státní správy v procesu výstavby (územní a stavební řízení, řízení o odstranění stavby, kolaudace staveb, přestupková a deliktní řízení, pasportizace staveb, nařízení nezbytných úprav a udržovacích prací na stavbě, atd.)

·       projektová činnost

·       projekty novostaveb

·       projekty nástaveb, přístaveb a stavebních úprav

·       osazení typových staveb do terénu

·       dokumentace bouracích prací

·       dokumentace stávajícího stavu staveb

·       dokumentace pro územní řízení

·       stavební dohled při provádění stavby

·       technický dozor investora při provádění stavby